Kjo faqe përdor cookie teknike, analitike dhe të palëve të treta.
Duke vazhduar shfletimin, ju pranoni përdorimin e cookies.

Preferences cookies

Kurset e gjuhës

Përse të studiosh italishten pranë Institutit Italian të Kulturës në Tiranë?

 

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë organizon kurse të gjuhës dhe kulturës italiane që prej vitit 1994 si dhe kurse përditësimi dhe formimi për mësues të gjuhës italiane L2. Kurset e organizuara nga Instituti janë të ndara në nivele të ndryshme sipas aftësive të parashikuara nga Kuadri i Përbashkët Evropian i Referimit.

Profesorët tanë janë italianë si dhe shumë të kualifikuar dhe specializuar në mësimdhënien e gjuhës italiane si gjuhë e dytë. Klasat përbëhen nga 8 – 12 studentë.

Studentët hyjnë në një atmosferë italiane të favorizuar edhe nga shumë aktivitete kulturore të organizuara nga vetë Instituti.

Në marrëveshje me Universitetin për të Huaj të Perugia-s, Instituti organizon çdo vit provimet për marrjen e Diplomës CELI (Çertifikatë Evropiane e Gjuhës Italiane).

Në marrëveshje me Universitetin për të Huaj të Siena -s, Instituti organizon çdo vit provimet për marrjen e Diplomës CILS (Çertifikimi i Italishtes si Gjuhë e Huaj).

INFORMACION RRETH KURSEVE TË REJA

STRUKTURA E KURSEVE TË GJUHËS DHE KULTURËS ITALIANE 

Niveli A1

Bazë

A2

Elementar

B1

Mesatar

B2

Mesatar i përparuar

A1

Adoleshenti

Kohëzgjatja e kursit (orë)                                 50 50 50 50 50
Frekuentimi:  2 orë 2 orë 2 orë 2 orë  2 orë