Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Cooperazione Culturale

 

Cooperazione Culturale

Koperimi kulturor e shkencor

Ministria e Puneve te Jashtme nepermjet Drejtorise se Pergjitheshme per Promovimin e Koperimin Kulturor favorizon zhvillimin e Bashkepunimit Kulturor e Shkencor Bilateral duke promovuar nga njera ane realizimin e programeve bilaterale te bashkepunimit kulturor dhe ana tjeter kerkimin shkencor e teknologjik nepermjet aktualizimit dhe monitorimit te programeve shkenore dhe teknologjike, udhetimeve e qendrimeve ne Itali dhe jashte saj te studiuesve dhe kerkuesve.

Programet Bilaterale te Bashkepunimit Kulturor

Programet kulturore lindin nga aktualizimi i mareveshjeve kulturore dhe percaktojne programimin e aktiviteteve te parashikuara nga nene te vecanta te mareveshjes.

Midis tyre mund te theksohen:
• perhapja e gjuhes e kultures nepermjet ngritjes se katedrave dhe lektorateve;
• shkembimit te materialeve dhe eksperteve ne sektoret e botimit, te arsimit dhe pasurise kulturore;
• shkembimit te pedagogeve dhe studiuesve universitare;
• shkembimit te arkivisteve dhe bibliotekareve;
• shkembimit te ekspozitave;
• realizimit te permbledhjeve kinematografike e manifestimeve artistike e kulturore;
• shkembimeve muzeale, aktiviteteve te restaurimit, misioneve arkeologjike;
• shkembimit te bursave te studimit; bashkepunimit radioteleviziv;
• koperimit ne sektorin e shkembimeve rinore dhe sportive.


Mareveshja parashikon ne pergjithesi ngritjen e nje komisoni te perbashket i perbere nga perfaqesues te dy Vendeve nenshkruese, i cili mbidhet periodikisht per te perpiluar programet shumevjecre dhe te ekzaminoje gjendjen e koperimit kulturor midis dy Vendeve.

Programi ka nje kohezgjatje qe varion nga dy deri ne kater vite, e vendosur kjo nga palet.

Koperimi kulturor e shkencor Italo – Shqiptar

Ne kuadere te Mareveshjes se Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik midis Italise e Shqiperise e firmosur ne Tirane me 18 dhjetor 1997, dhe e futur ne fuqi ne daten 22 shtator 1999, eshte mbajtur ne Tirane me 21 qershor 2005 Komisioni i Perbashket Italo – Shqiptar per te ekzaminuar gjendjen aktuale dhe prespektivat e ardhshme te koperimit shkencor e tecnologjik midis dy Vendeve dhe te per te stabilizuar Programin Ekzekutiv te koperimit per vitet 2005 – 2007 te aktualizimit te Mareveshjes se siperpermendur.

Te dyja Palet kane njohur rendesine gjithmone e ne ritje te shkences dhe teknologjise per zhvillimin ekonomik, social e kulturor te dy Vendeve, duke nxjerre ne pah nevojshmerine per te zhvilluar e intensifikuar bashkepunimin ne fushen e shkences dhe teknologjise.

Per informacione te metejshme mund te konsultoni tekstin e mareveshjes per Vitet 2005 – 2007 (pdf)65