Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Portali i Gjuhës italiane në botë

 

Portali i Gjuhës italiane në botë

stati generali banner web

 

Gli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo hanno lanciato il progetto di un Portale della Lingua Italiana nel Mondo, coordinato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che al momento è in corso di realizzazione.


602