Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Metoda dhe Nivele

 

Metoda dhe Nivele

INFORMACION RRETH KURSEVE TË REJA 

Duke ndjekur një nga kurset e gjuhës dhe kulturës italiane të Institutit, duke filluar nga niveli A1 deri në C2, do të fitoni aftësitë e mëposhtme të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës së Gjuhëve (CEFR) sipas nivelit të ndjekur:

Niveli i I A1 / A2 (50 + 50 orë)
Niveli i II B1 / B2 (50 + 50 orë)
Niveli i III C1 / C2 (80 + 80 orë)

 

Në fund të kursit do të lëshohet një vërtetim frekuentimi nëse keni kaluar testin përfundimtar dhe keni ndjekur rregullisht orët e mësimit.

Kurset e reja të gjuhës të nivelit A2, B1 dhe B2 përfshijnë përgatitjen për Çertifikatën e njohjes së gjuhës italiane CELI dhe CILS.

Në momentin e regjistrimit, nëse janë të interesuar, studentët mund të pajisen falas me kartën e bibliotekës së IIC-së që i lejon të huazonjnë libra dhe DVD si edhe të informohen dhe të marrin pjesë në aktivitetet e ndryshme të Institutit.

Të gjithë studentët që kanë ndjekur një kurs në Institut gjatë vitit paraardhës do të përfitojnë një zbritje prej 10% nga tarifa në momentin e regjistrimit.


29