Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Kurset e Gjuhës

 

Kurset e Gjuhës

 

Përse të studiosh italishten pranë Institutit Italian të Kulturës në Tiranë?

 

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë organizon kurse të gjuhës dhe kulturës italiane që prej vitit 1994 si dhe kurse përditësimi dhe formimi për mësues të gjuhës italiane L2. Kurset e organizuara nga Instituti janë të ndara në nivele të ndryshme sipas aftësive të parashikuara nga Kuadri i Përbashkët Evropian i Referimit.

Profesorët tanë janë italianë si dhe shumë të kualifikuar dhe specializuar në mësimdhënien e gjuhës italiane si gjuhë e dytë. Klasat përbëhen nga 8 - 12 studentë.

Studentët hyjnë në një atmosferë italiane të favorizuar edhe nga shumë aktivitete kulturore të organizuara nga vetë Instituti.

Në marrëveshje me Universitetin për të Huaj të Perugia-s, Instituti organizon çdo vit provimet për marrjen e Diplomës CELI (Çertifikatë Evropiane e Gjuhës Italiane).

Në marrëveshje me Universitetin për të Huaj të Siena -s, Instituti organizon çdo vit provimet për marrjen e Diplomës CILS (Çertifikimi i Italishtes si Gjuhë e Huaj).

INFORMACION RRETH KURSEVE TË REJA

STRUKTURA E KURSEVE TË GJUHËS DHE KULTURËS ITALIANE 

Niveli

A1

   Bazë     

A2

Elementar

B1

 Mesatar 

B2 

Mesatar i përparuar

A1

Adoleshenti

Kohëzgjatja e kursit (orë)                                 50 50 50 60 50

Frekuentimi: 

2 orë

2 orë

2 orë

2 orë

 2 orë

 

 

 

 

 

 

 

 


14