Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Çertifikime

 

Çertifikime

Çertifikata e italishtes si gjuhë e huaj                                        

                                          
Çertifikatat e italishtes janë tituj që deklarojnë shkallën e aftësisë komunikuese në italisht si gjuhë e huaj. U drejtohen të gjithë shtetasve të huaj, shtetasve italianë me banim jashtë Italisë (pasardhës të emigrantëve italianë) dhe emigrantëve të huaj në Itali.

Për të dhënë provimin nuk është e nevojshme të kesh tituj studimi të veçantë.

Për dhënien e provimeve jashtë Italisë, nëpërmjet Instituteve Italianë të Kulturës, Ministria italiane e Punëve të Jashtme ka nënshkruar marrëveshje me Institucionet e mëposhtme:

 

Përputhshmëria e çertifikatave me Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referimit

 Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Dante Alighieri
NIVELI C2
I përparuar i avancuar 

 
CELI 5 CILS Quattro-C2 PLIDA C1
NIVELI C1
I përparuar
CELI 4 CILS Tre - C1 PLIDA C1
NIVELI B2
Mesatar i avancuar 
CELI 3 CILS Due - B2 PLIDA B2
NIVELI B1
Mesatar
CELI 2 CILS Uno - B1 PLIDA B1
NIVELI A2
Fillestar i avancuar
CELI 1 CILS A2 PLIDA A2
NIVELI 12
Fillestar 
CELI Impatto CILS A1 PLIDA A112