Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Njoftim mbi propozimet kulturore

 

Njoftim mbi propozimet kulturore

Propozimet kulturore drejtuar Institutit Italian të Kulturës duhet të dërgohen nëpërmjet e-mail në iictirana@esteri.it.

Do ju mbërrijë një konfirmim për marrjen e e-mal-it. Nuk do merren në konsideratë propozimet dërguar adresave të ndryshme mail, nëpërmjet telefonit, personave apo nëpermjet postës. Çdo propozim i marrë do të analizohet nga zyra kompetente.

Vetëm nëse propozimi do të gjykohet i përshtatshëm me programimin e aktiviteteve të tjera do të rikontaktohet për detaje të tjera.

 

info 2 0Kërkojmë ndjesë publikut, por si pasojë e një numri të madh propozimesh që mbërrijnë çdo ditë në Institutin Italian të Kulturës nuk do të jetë e mundur ti garantojmë të gjithëve një përgjigje. Metarialet e dërguara për propozimet kulturore nuk do të kthehet mbrapsht.


580