Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Albo Beneficiari

 

Albo Beneficiari

Viti financiar 2019

 

Viti financiar 2018

- Semestri I-rë - Lista shpenzime mbi 1000 Euro në bilanc në valutën Lek

- Semestri I-rë - Lista shpenzime mbi 1000 Euro në bilanc në valutën Euro 

- Semestri II-të - Lista shpenzime mbi 1000 Euro në bilanc në valutën Lek

- Semestri II-të - Lista shpenzime mbi 1000 Euro në bilanc në valutën Euro 

Viti financiar 2017

Permbledhja

Dokumenti nga 1 - 10 | Dokumenti nga 11 - 20 |Dokumenti nga 21 - 30 |Dokumenti nga 31 - 40 |Dokumenti nga 41 - 52

Viti Financiar 2015

Viti Financiar 2014 

 

Në bazë të nenit 26 del D.Lgs. 33/2013, ky Institut Italian i Kulturës publikon të dhënat e kërkuara për transacione mbi 1000 euro të përfituesve italianë.


85